تزیین قاب اینه با چوب و صدف

تزیین قاب آینه با صدف و چوب و سنگ