تزیین سیب به شکل پروانه

درست کردن پروانه از سیب برای تزیینات

تزیین میوه (تزیین سیب به شکل پروانه)