روش کادو کردن زیبا و آسان که به نحوی ساخت پاکت هدیه اس! ک میتوان با پانچ سوارخ کرد بالای آن را و با ربان براش دسته درست کرد!

کادو کردن هدیه

کادو کردن 1

کادو کردن 2

کادو کردن 3

کادو کردن 4

کادو کردن 5

کادو کردن 6