آموزش اشارپ قلاب بافی با الگوی بسیار آسان و زیبا

آموزش اشارپ قلاب بافی

الگو بسیار ساده این نوع شال سه گوش قلاب بافی:

آموزش اشارپ قلاب بافی

این الگو را تا رسیدن به اندازه دلخواه ادامه می دهیم!