ساخت گل با هنر اریگامی برای تطیین دستمال در سفره آرایی یا ساخت گل با کاغذ برای چسبوندن کنار قاب عکس ها یا کنار آینه و چسبوندن و در ورودی و سایر کارهای قشنگ و هنری

ساخت گل با هنر اریگامی برای تزیین دستمال برای سفره آرایی