مدلهای آسان و زیبا دوخت با سوزن مناسب استفاده این مدل دوخت ها با کنف ، با کاموا ، با روبان برای تزیین کارهای هنری

مدل های دوخت با سوزن ، کار با سوزن ، دوخت کاموا با سوزن

 

نوع دوخت دوم مدل دوخت گره فرانسوی میباشد.