اموزش بافت کروکودیلی قلاب بافی

نمونه بافت:

سمت چپ نمونه از روی کار می باشد و سمت راست پشت کار می باشد

الگو بافت کروکودیلی قلاب بافی :

بافت کروکودیلی برای شالگردن بسیار مناسب و قشنگ است