ساخت قلب با دکمه برای آویز یا قاب عکس یا ...

ساخت قلب با دکمه برای آویز و قاب عکس و ...

میشه از دکمه هایی که شکل قلب یا گل اند استفاده