آموزش ساخت گل با دکمه های رنگی و آسان

آموزش ساخت گل با دکمه و مفتول

 

ساقه ها هم که سیم مفتونل اند