تزیینات با سنگ و نقاشی روی سنگ

آموزش تزیینات با سنگ، میتونید با نقاشی روی سنگ و چسبوندن اونها به هم چیزی شبیه زیر درست کنید و برای تزیین اتاقتون ازش استفاده کنید

تزیینات با سنگ و نقاشی روی سنگ ساخت حیوانات و عروسگ سنگی

تزیینات با سنگ و نقاشی روی سنگ ساخت حیوانات و عروسگ سنگی

/ 0 نظر / 160 بازدید